Blog dịch thuật

Limited Order

‘limited order ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đơn đặt hàng hạn giá; lệnh bán (hoặc mua) hạn giá (chứng khoán)