Blog dịch thuật

Limited Partner

‘limited partner ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hội viên xuất vốn; hội viên, cổ đông (trách nhiệm) hữu hạn