Blog dịch thuật

Limited Partnership

‘limited partnership ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công ty hùn vốn; công ty hợp tư; hội buôn hợp danh hữu hạn