Blog dịch thuật

Limited Policy

‘limited policy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : dơn bảo hiểm hạn chế; chứng nhận bảo hiểm bồi thường hạn chế