Blog dịch thuật

Line And Staff Management

‘line and staff management ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quản lý phân tuyến và nhân sự; quản lý nhân viên và nghiệp vụ