Blog dịch thuật

Line Management

‘line management ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quản lý nghiệp vụ (các cấp phụ trách); quản lý tuyến sản xuất