Blog dịch thuật

Line Manager

‘line manager ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giám đốc ngành; giám đốc phụ trách; nhân viên quản lý tuyến sản xuât; chuyền trưởng