Blog dịch thuật

Line Of Business

‘line of business ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ngành hoạt động; ngành kinh doanh; lãnh vực kinh doanh; phạm vi nghiệp vụ; phạm vi kinh doanh; mặt hàng kinh doanh

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay