Blog dịch thuật

Line-Up Of Oil Countries (The…)

‘line-up of oil countries (the…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : liên minh các nuức sản xuất dầu hỏa