Blog dịch thuật

Line

‘line’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tuyến (sản xuất); tuyến đường định kỳ; tuyến vận tải; ngành nghề; loại hàng; mặt hàng; loạt hàng; phương hướng; đường lối; chính sách; dòng; hàng (chừ); phạm vi, chuyên mồn, sở trường