Blog dịch thuật

Lineal Descendant

‘lineal descendant ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : con chắu trực hệ