Blog dịch thuật

Linearity In The Parameters

‘linearity in the parameters ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tính chất tuyến tính theo các tham số