Blog dịch thuật

Liner Trade Route

‘liner trade route ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tuyến vận tải hàng hóa bằng tàu chợ; tuyến hải vận định kỳ