Blog dịch thuật

Link System

‘link system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chế độ dây chuyền (xuất nhập khẩu); chế độ kết hợp xuất nhập khẩu (kiểm soát ngoại hối)