Blog dịch thuật

Linkage Effect

‘linkage effect ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hiệu quả dây chuyền; hiệu quả liên động