Blog dịch thuật

Liquid Balance

‘liquid balance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : số dư tiền mặt; số dư tài sản lưu động