Blog dịch thuật

Liquid Investments

‘liquid investments ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đầu tư ngắn hạn