Blog dịch thuật

Liquid

‘liquid’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (thuộc về) lỏng; nước; chất lỏng; (tiền) mặt; (tài sản) lưu động; dễ chuyển thành tiền mặt