Blog dịch thuật

Liquidated Obligation

‘liquidated obligation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nợ đã thanh toán; nợ đã trả dứt