Blog dịch thuật

Liquidation Balance Sheet

‘liquidation balance sheet ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảng tổng kết tài sản giải thể