Blog dịch thuật

Liquidation Subject To Supervision Of Court

‘liquidation subject to supervision of court ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) thanh toán chịu sự giám sát của tòa án; thanh toán tài phán

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay