Blog dịch thuật

liquidity management

‘liquidity management ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) quản lý khả năng tiền mặt