Blog dịch thuật

listed brand

‘listed brand ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hiệu hàng dã đảng ký; hiệu hàng đã đăng vào bảng giá (Sở giao dịch)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay