Blog dịch thuật

listed investment

‘listed investment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đầu tư chứng khoán đã yết giá (Sở giao dịch)