Blog dịch thuật

listed securities

‘listed securities ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chứng khoán dược đãng vào giá biểu chính thức tại Sở giao dịch; các chứng khoán trong danh sách