Blog dịch thuật

Liverpool Cotton Exchange

‘Liverpool Cotton Exchange ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Sở giao dịch Bông vải Liverpool