Blog dịch thuật

living conditions

‘living conditions ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều kiện, tình trạng sinh hoạt