Blog dịch thuật

Lloyd’s policy

‘Lloyd’s policy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đơn bảo hiểm của Hiệp hội Lloyd’s