Blog dịch thuật

load a ship with cargo (to…)

‘load a ship with cargo (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chất hàng lên tàu; đưa hàng xuống tàu