Blog dịch thuật

load in bulk (to…)

‘load in bulk (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chở xá; chở nguyên khôi (không vô bao)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay