Blog dịch thuật

load the cargo into the hold (to…)

‘load the cargo into the hold (to…)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chất hàng vào khoang tàu

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay