Blog dịch thuật

loaded journey

‘loaded journey ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chặng đường có tải; chuyến dì cỏ chở hàng