Blog dịch thuật

loan ceiling

‘loan ceiling ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hạn độ cho vay; mức cho vay cao nhất; mức tín dụng cao nhất

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay