Blog dịch thuật

loan exposure

‘loan exposure ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) rủi ro (mắc phải) trong lãnh vực tín dụng; rủi ro cho vay

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay