Blog dịch thuật

loan guarantee scheme

‘loan guarantee scheme ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: kế hoạch cho vay trợ giúp dầu tư phát triển xí nghiệp