Blog dịch thuật

loan modification provision

‘loan modification provision ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều khoản hoãn trả tiền vay