Blog dịch thuật

loan of money

‘loan of money ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoản cho vay tiền; khoản tiền cho vay