Blog dịch thuật

loan on collateral

‘loan on collateral ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoản vay có thế chấp, có bảo đảm