Blog dịch thuật

loan repayment

loan repayment ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự hoàn dần nợ; sự trả lạí khoản vay