Blog dịch thuật

loan syndication

‘loan syndication ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hiệp đoàn hóa tín dụng; sự cho vay tập đoàn