Blog dịch thuật

loan value

‘loan value ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá trị cho vay, giá trị được cho vay; mức cho vay thế chấp (đơn bảo hiểm nhân thọ); mức cho vay; giá trị vay thế chấp

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay