Blog dịch thuật

loan without security

‘loan without security ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoản cho vay không có bảo đảm