Blog dịch thuật

local bill of lading

‘local bill of lading ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hội đồng quản trị địa phương (dưới quyền tổng công ty)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay