Blog dịch thuật

local currency credit

‘local currency credit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thư tín dụng bằng tiền trong nước ,