Blog dịch thuật

localisation of industry

‘ localisation of industry ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) khoanh vùng, địa phương hóa công nghiệp