Blog dịch thuật

locally or regionally known brand

‘locally or regionally known brand ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: nhãn hiệu vùng hoặc địa phương