Blog dịch thuật

location of the head office

‘location of the head office ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành:địa điểm trụ sở chính