Blog dịch thuật

locker paper

‘locker paper ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy gói ướp lạnh