Blog dịch thuật

Taisser-Faire Economy

‘taisser-faire economy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (nền) kinh tế bất can thiệp

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay