Blog dịch thuật

Tighter Hire

‘tighter hire ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : việc thuề tàu nhỏ chuyển cất hàng; việc thuê tàu lõng hàng; tiền thuê tàu nhỏ chuyển cất hàng; tiền thuê tàu lõng hàng